Vložit nabídku

Informace o zpracování osobních údajů

Vážený uživateli stránek www.pujcim.to!

Děkujeme, že máte zájem o využití našich služeb a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Chceme Vás informovat o tom, že při poskytování našich služeb budeme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Právo na ochranu osobních údajů je jedním z Vašich základních práv a je upraveno také na evropské úrovni nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“). Jelikož nám záleží na ochraně Vašich práv a svobod, rádi bychom Vás prostřednictvím následujícího textu informovali o podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů, ke kterým bude docházet při využívání našich služeb.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Kdo zpracovává moje osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Jan Střálka, se sídlem Láz 2284, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 01805291. Kontaktovat jej můžete na emailu info@pujcim.to nebo písemně na výše uvedené adrese sídla.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Zpracováváme Vaše osobní údaje patřící do kategorie základních identifikačních a kontaktních údajů, konkrétně Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresa, na které jste k zastižení (adresa Vašeho bydliště nebo adresa, na které si přebíráte poštu), emailový a telefonický kontakt. Pokud jste fyzickou osobou – podnikatelem, zpracováváme také Vaše identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Dále zpracováváme seznam Vašich nabídek zveřejněných na našich stránkách www.pujcim.to (dále jen „Pujcim.to“). Rovněž máte možnost ke svému profilu připojit a zobrazovat profilovou fotografii zachycující Vaši podobu (dále jen „profilová fotografie“) a případně si svůj účet zaregistrovaný na Pujcim.to propojit se svým účtem na stránkách www.facebook.com (dále jen „propojení účtů“).

Proč jsou moje osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje musíme zpracovávat, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a ze které nám vyplývá závazek obstarávat Vám příležitosti k uzavření smluv o výpůjčce nebo nájemních smluv (dále jen „Smlouvy“). Vaše osobní údaje tedy zpracováváme za účelem dosažení našeho společně sledovaného cíle, jímž je obstarání příležitostí k uzavření Smluv.

To neplatí v případě profilové fotografie a propojení účtů; tyto dva osobní údaje zpracováváme pro účely pouhého usnadnění obstarání příležitostí k uzavření Smluv, není to ale nezbytné. Zpracování těchto dvou osobních údajů proto bude prováděno pouze v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete a navíc nám k jejich zpracování pro konkrétní účel udělíte odvolatelný souhlas, na základě kterého tyto osobní údaje budeme zpracovávat.

Navíc Vám na Vaši emailovou adresu můžeme posílat také různá obchodní sdělení, dárkové kupony, novinky nebo jiné zprávy a informovat Vás tak o zajímavých příležitostech nebo Vám sdělovat informace týkající se poskytování našich služeb nebo služeb třetích osob, které ale přímo nesouvisí s plněním naší vzájemně uzavřené smlouvy (dále jen „zasílání obchodních sdělení“). Používání Vaší emailové schránky pro tento konkrétní účel bude také prováděno pouze v případě, že nám k tomu udělíte odvolatelný souhlas.

Proč musím poskytnout své osobní údaje?

Bez toho, abyste nám poskytli Vaše osobní údaje, nebudeme schopni s Vámi uzavřít smlouvu a splnit si své závazky, které nám z uzavřené smlouvy vyplývají, tedy obstarávat Vám příležitosti k uzavření Smluv. Nemáte povinnost poskytnout nám osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření smlouvy s námi a pro její následné plnění.

Jak bylo řečeno výše, to neplatí v případě Vaší profilové fotografie a propojení účtů; tyto dva osobní údaje nám poskytnout nemusíte, neboť k tomu nemáte smluvní ani zákonnou povinnost. Stejně tak nám nemusíte ani dát souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu; obchodní sdělení Vám zasílat nebudeme, pokud k tomu nebudeme mít Váš souhlas.

Po jakou dobu jsou moje osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá smlouva, na základě které Vám poskytujeme své služby; tato doba je slučitelná s dobou, po kterou existuje Váš účet na Pujcim.to. Osobní údaje v rozsahu profilové fotografie a propojení účtů ale zpracováváme nejdéle po dobu, po kterou k tomu máme Váš souhlas.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a komu je poskytujeme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak automatizovaně v informačním systému, tak manuálně správcem.

V okamžiku Vaší registrace jsou Vaše osobní údaje uloženy v naší interní databázi, kde jsou přirazeny k Vašemu zaregistrovanému účtu. Na Vaši emailovou adresu Vám zasíláme důležitá sdělení, která přímo souvisí s plněním naší vzájemně uzavřené smlouvy.

V okamžiku, kdy zveřejníte prostřednictvím našich stránek inzerát, jímž nabízíte věc k vypůjčení, je spolu s tímto inzerátem zveřejněn také Váš profil, v němž jsou uvedeny Vaše osobní údaje. V důsledku toho jsou Vaše osobní údaje přístupné kterémukoliv uživateli celosvětové elektronické sítě internet, který navštíví Pujcim.to a zobrazí si Váš inzerát nebo Váš profil. V takovém případě může být příjemcem Vašich osobních údajů neomezený a blíže neurčitelný okruh osob (široká veřejnost). V případě, že odpovídáte na zveřejněný inzerát prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách, jsou Vaše osobní údaje poskytnuty osobě, která zveřejnila příslušný inzerát a které je zaslána Vaše zpráva.

Upozorňujeme, že z důvodu samotné podstaty celosvětové elektronické sítě internet můžou být Vaše osobní údaje výše uvedeným způsobem zpřístupněny prakticky komukoliv, včetně subjektů ze zahraničí. Takovému následku nelze účinně zabránit. Sami ale nemáme žádný úmysl zpřístupnit Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím a takovým příjemcům Vaše osobní údaje vlastním aktivním přičiněním zpřístupňovat nebudeme.

Ve správě svého účtu máte možnost si zvolit, jestli se Vaše emailová adresa a telefonní číslo mají zobrazovat všem subjektům, který si zobrazí Váš inzerát nebo Váš profil, nebo pouze jiným registrovaným uživatelům Pujcim.to, nebo mají být zcela soukromé. Stejně tak máte možnost si zvolit, jestli se má zobrazovat celá Vaše kontaktní adresa nebo pouze obec, ve které se tato adresa nachází.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nebude docházet k automatickému rozhodování a profilování.

Jaká mám v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva?

Máte především právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo obdržet od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud je tomu tak, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a právo na informace týkajících se zpracování Vašich osobních údajů.

Dále máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Dále máte právo na výmaz Vašich údajů, pokud nastane některá ze situací popsaná v nařízení GDPR. Toto právo máte zejména tehdy, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud odvoláte souhlas, na základě kterého byly Vaše osobní údaje zpracovány, nebo pokud byly Vaše údaje zpracovány protiprávně. Stejně tak ale nařízení GDPR předpokládá situace, kdy toto právo nemáte. Tak je tomu zejména tehdy, když jsou osobní údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte rovněž právo na omezení zpracování osobních údajů správcem z důvodů stanovených nařízením GDPR, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud je zpracování protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a namísto toho žádáte o omezení jejich použití, nebo pokud správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte také právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, v případě, že zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to technicky proveditelné, můžete žádat o přímé předání osobních údajů od jednoho správce druhému správci.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas se zpracováním pro účel, pro který jste správci udělili souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.

Konečně, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, mate právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Dozorovým úřadem je např. Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Jak můžu uplatňovat svá práva?

Především připomínáme, že některá svá práva můžete uplatnit svépomocně správou svého účtu na Pujcim.to. Kupř. můžete v sekci Nastavení účtu a Moje údaje kdykoliv opravit své osobní údaje, pokud došlo k jejich změně, případně zde odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které je založeno na tomto souhlasu.

Svá práva jinak můžete uplatňovat přímo proti správci použitím některého z jeho kontaktních údajů, jak jsou uvedeny výše. Za tímto účelem můžete rovněž použít kontaktní formulář, který je přístupný z titulní stránky www.pujcim.to úplně dole.

Potřebuji vědět ještě něco dalšího?

Na závěr zbývá doplnit, že můžou nastat situace, kdy budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i k jinému než výše uvedenému účelu. Takové jiné zpracování ale rovněž musí být vždy opřeno o zákonem předvídaný důvod.

Ze situací, které přicházejí v úvahu, se jedná zejména o případy, kdy je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany (kupř. zájmu na ochraně našich majetkových práv). Účel zpracování osobních údajů bude vycházet z konkrétního oprávněného zájmu. Příjemci Vašich osobních údajů v těchto případech budou také subjekty z kategorie orgánů veřejné moci, obyčejně soudy a další justiční orgány, orgány činné v trestním řízení a orgány zabývající se projednáním přestupků.

V takovém případě máte kromě výše uvedených práv rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vznesete-li námitku, nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo nad Vašimi právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Dále se jedná o případy, kdy je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (kupř. povinnosti podat daňové přiznání nebo povinnosti archivovat po zákonem stanovenou dobu účetní a daňové doklady). V takovém případě účel zpracování vychází z konkrétního právního základu (konkrétního právního předpisu). V těchto případech můžou být příjemci Vašich osobních údajů subjekty z kategorie orgánů veřejné moci. V těchto dvou situacích je zpracování nezávislé na Vaší vůli a nepotřebujeme k němu Váš souhlas.

Pak může docházet ke zpracování Vašich údajů i k jinému, než výše uvedenému účelu, pokud nám k tomu udělíte Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas. Takový souhlas pak můžete kdykoliv odvolat a tým zamezit dalšímu zpracování osobních údajů pro účel, pro který byl udělen takový souhlas.