Vložit nabídku

Všeobecné obchodní podmínky

firmy

Půjčím.to – Mgr. Jan Střálka

s adresou provozovny

Láz 2284, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zapsán v živnostenském rejstříku pod

identifikačním číslem 01805291

Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky provozovatele umístěné na internetové doméně pujcim.to (dále jen „webové stránky“) a další související právní vztahy.

2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat a to bez předchozího informování uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Definice pojmů

1. Provozovatelem je Mgr. Jan Střálka, podnikající pod IČ 01805291 s adresou provozovny Láz 2284, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

2. Uživatel je fyzická či právnická osoba registrována na webových stránkách.

3. Půjčitel je uživatel, který na webových stránkách inzeruje předměty k zapůjčení a umožňuje je zapůjčit spotřebitelům.

4. Spotřebitel je osoba, která využívá služeb půjčitele.

5. Uživatelé jsou povinni se řídit těmito obchodními podmínkami a dalšími pokyny provozovatele od okamžiku dokončení registrace uživatele na webových stránkách.

Práva a povinnosti uživatele

1. Na základě dobrovolné registrace Uživatele provedené na webových stránkách může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní pak může editovat svůj profil a zadávat nabídky na zapůjčení předmětů.

2. Registrovat se může každá fyzická osoba nebo právnická osoba.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat nový profil Uživatele a jeho veškeré změny.

4. V případě podezření na porušení těchto obchodních podmínek nebo také z jiných závažných důvodů si provozovatel vyhrazuje právo zablokovat uživatelský účet bez předchozího upozornění.

5. Provozovatel neručí za správnost údajů a obsahu v sekcích webových stránek, jejichž obsah tvoří uživatelé.

6. Uživatel je zodpovědný za veškerý obsah, který na webových stránkách zveřejní.

7. Uživatel je povinen vystupovat pod svým jménem nebo názvem společnosti a uvádět ve svém uživatelském účtu pravdivé údaje.

8. Uživatel je povinen dodržovat platnou legislativu České republiky. Pokud uživatel inzeruje své předměty v zahraničí, tak je zároveň povinen dodržovat platnou legislativu daného státu.

9. Uživatel je povinen nastavit takovou domovskou adresu, která se shoduje s jeho bydlištěm nebo si je zde schopen vyzvednout korespondenci. V případě právnických osob musí být domovská adresa shodná se sídlem firmy.

10. Každá fyzická nebo právnická osoba může mít na webových stránkách maximálně jeden aktivní účet. Účelovou duplikaci uživatelských účtů provozovatel bude postihovat zablokováním všech účtů osoby a zákazem vytváření dalších uživatelských účtů.

11. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele.

Inzerování nabídek a plnění služby

1. Uživatel bere na vědomí, že mu provozovatel portálu pouze umožňuje nabídnout uživatelům své služby a potenciálním spotřebitelům je kontaktovat. Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za samotný výkon služby či jakékoliv následky z ní vyplývající. Dohoda na službě je vždy vztahem pouze mezi půjčitelem a spotřebitelem, a provozovatel se na ní nijak nepodílí.

2. Půjčitel stanovuje cenu zapůjčení pomocí ceníku u nabídky. Pokud půjčitel používá komplikovanější cenové tarify, které nelze vyjádřit volbou „Pokročilý ceník“, může zadat vlastní ceník do popisu nabídky nebo jako přiložený obrázek k inzerátu.

3. Uživatelům se doporučuje si před samotným plněním služby ověřit totožnost, bezúhonnost a případné reference druhé strany.

4. Půjčitel se zavazuje Spotřebiteli předat předmět ve funkčním stavu, aby mohl Spotřebitel bez problémů předmět používat po celou dobu jeho zapůjčení.

5. Půjčitel nesmí poskytnout k zapůjčení předmět, který v důsledku špatného technického stavu může způsobit újmu na zdraví nebo na majetku Spotřebiteli nebo třetím osobám. Spotřebitel je povinen si toto při předání zkontrolovat.

6. Půjčitel je povinen seznámit spotřebitele s používáním předmětu. Zároveň je povinen upozornit na možná nebezpečí spojená s používáním tohoto předmětu.

7. Pokud používání předmětu vyžaduje určitá povolení či licence (např. řidičský průkaz), doporučuje se půjčiteli zkontrolovat, zda jimi Spotřebitel disponuje (např. řidičský průkaz).

Řešení sporů

1. Řešení sporů mezi Půjčitelem a Spotřebitelem závisí na podmínkách sjednaných mezi těmito dvěma stranami před plněním služby.

2. Půjčitel může stanovit zálohu, kterou mu musí Spotřebitel poskytnout před plněním služby. Její výši musí Půjčitel předem stanovit. Její stanovení se zakládá na uvážení Půjčitele podle hodnoty daného předmětu vztažené k rizikovosti vzniku újmy. Záloha nesmí být nikdy vyšší než byla pořizovací cena předmětu.

3. V případě poškození nebo krádeže předmětu, může Půjčitel nevyplatit zpět poskytnutou zálohu nebo její poměrnou část. Pokud to bylo předem písemně dohodnuto, tak může po Spotřebiteli vymáhat finanční částku až do výše pořizovací ceny předmětu.

4. Doporučujeme Spotřebitelům sjednat si na cenné předměty příslušná pojištění, aby tím eliminovali důsledky vzniklých sporů.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatel souhlasí se zpracováním veškerých poskytnutých osobních údajů a jejich trvalým uložením v databázi Provozovatele.

3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování mezi Provozovatelem a Uživatelem navzájem i těch, vznikajících mezi Uživateli navzájem ze zprostředkované služby, jakož i pro účely vedení uživatelského účtu.

4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

5. Uživatel souhlasí s tím, že bude uveřejněn jeho profil na Webových stránkách s jeho jménem, městem pobytu a profilovou fotografií. Zveřejnění e-mailové adresy, telefonního čísla a celé adresy si může uživatel nastavit.

Zasílání sdělení a cookies

1. Uživatel souhlasí se zasíláním informačních zpráv na jeho e-mailovou adresu. Jsou to informační zprávy týkající se jeho uživatelského účtu nebo důležitých změn na webových stránkách.

2. Pokud s tím Uživatel souhlasí, tak mu může Provozovatel zasílat obchodní sdělení na jeho e-mailovou adresu. Tento souhlas může vyjádřit při registraci nebo později při změně nastavení profilu. V nastavení profilu lze rovněž odběr obchodních sdělení kdykoliv zrušit.

3. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.